حمایت از ما

حمایت از مجموعه ایران آرما

ایران آرما یک مجموعه مردم نهاد

مجموعه ایران آرما از سال 1394 با حمایت های کاربران برپا شد و تا به امروز توسط این حمایت ها همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. طبیعی است هر مجموعه مردم نهادی نیاز به جذب اسپانسر و دریافت حمایت مالی از کاربران خود است وبه همین منظور امکان حمایت شما کاربران از ما فراهم گردید تا با پرداخت حمایت از این سرویس به این مجموعه کمک کنید. فراموش نکنید این حمایت اجباری نیست اما این مجموعه در قبال کمبود بودجه اسپانسر آسیب پذیر است و ممکن است با کم شدن بودجه و عدم دریافت حمایت های مردمی ، به این پروژه پایان دهد.

fa_IRفارسی